بهرنگ اسلامی

Advokat / Criminal defence
Stockholm
ایمیل : behrang@ahap.se
وب سایت : www.ahap.se

دانیال کاظمی

Criminal law / Immigration law / Civil Rights
Goteborg

فاطمه پاکیاری

Advokat / Stockholm
مهاجرت و اقامت قانونی سوئد
تلفن : 88 102 500 (8) 46+
موبایل : 46 34 48 700 (0) 46+
ایمیل : fatemeh@advokatpars.se
وب سایت : www.advokatpars.se

مهرنوش اکنونی

Advokat / Criminal law
Stockholm

سامان پاکنژاد

Advokat / Stockholm
Svenska, engelska, persiska och dari

یاسمین شجاعی نیا

Advoka (English & Farsi)
B.Sc. Stockholm University